FANDOM


Túi từ: mô hình thường dùng trong các tác vụ phân lớp văn bản (Text Classification). Thông tin sẽ được biểu diễn thành tập các từ đi kèm với tần xuất xuất hiện của mỗi từ này trong văn bản. Bag of Words được dùng như feature để huấn luyện cho classifier.

Bag-of-words