FANDOM


Coreference

Phân giải đồng tham chiếu là bài toán xác định các cụm từ (ngữ danh từ hoặc đại từ) trong một tài liệu cùng chỉ tới một thực thể xác định trong thế giới thực và gom nhóm các cụm từ này thành các chuỗi đồng tham chiếu.

Các loại đồng tham chiếu

Anaphora

  • "Con khỉi ăn chuốiii thấy đói". - Xác định đại từ thay thế cho con khỉ hay chuối ở phía trước.
  • "Hàng xómi của chúng tôi ghét âm nhạci. Nếu họi tức giận, cảnh sát sẽ xuất hiện ngay". - Đại từ họ trong câu thể hiện "hàng xóm" hay "âm nhạc" ở câu trước.

Cataphora

  • "Nếu họi thấy khó chịu với việc mở nhạc, hàng xómi sẽ gọi cảnh sát". - Xác định đại từ họ thể hiện cho từ hàng xóm ở câu sau.
  • "Một cô gái nhỏi, Jessicai, đang chơi đánh đu". – - Xác định từ cô gái nhỏ thể hiện cho từ Jessia ở phía sau

Split antecedents

  • "Carolii rủ Bobi đi dự tiệc. Họi đi cùng nhau." – Từ họ chỉ đến cả CaroliBob.
  • "Khi Carolii giúp BobiBobi giúp Carolii, họi có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ." – Từ họ chỉ đến cả CaroliBob.

Coreferring noun phrases - Đồng tham chiếu cụm danh từ

  • Tên trưởng nhómi không chịu giúp đỡ. Tên khốn đói chỉ nghĩa đến bản thân hắn. - Cụm từ tên khốn đó chỉ đến tên trưởng nhóm.
  • Một số đồng nghiệpi của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Những người như vậyi luôn làm chúng tôi cảm thấy biết ơn. – Cụm từ những người như vậy chỉ đến một số đồng nghiệp