FANDOM


Ngữ liệu là những “dữ liệu, cứ liệu của ngôn ngữ”, tức là những chứng cứ thực tế sử dụng ngôn ngữ, được dùng để kiểm chứng các quy luật của ngôn ngữ trong quá trình phân tích thông kê hay kiểm định giả thuyết thống kê của các mô hình dự đoán.

Corpus