FANDOM


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là lĩnh vực Khoa học máy tính kết hợp giữa Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và Ngôn ngữ học tính toán (Computational Linguistics) nhằm tập trung xử lý tương tác giữa con người và máy tính sao cho máy tính có thể hiểu hay bắt chước được ngôn ngữ của con người. Các ứng dụng thường thấy như hiện nay là Siri, Cortana và Google Now.

Siri-vs-google-now-vs-cortana