FANDOM


Sinh ngôn ngữ tự nhiên là một nhiệm vụ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sinh ra ngôn ngữ tự nhiên từ một hệ thống biểu diễn trị thức. Có thể nói một hệ thống sinh ngôn ngữ tự nhiên như một thông dịch viên chuyển cách thông tin lưu trữ trên máy tính thành ngôn ngữ tự nhiên.

Sinh ngôn ngữ tự nhiên có thể hiểu như bài toán ngược lại của bài toán hiểu ngôn ngữ (Natural language understanding), trong đó hệ thống hiểu ngôn ngữ cần chuyển các thông tin từ ngôn ngữ tự nhiên thành các thông tin lưu trữ trên máy tính.