FANDOM


Ontology là sự mô tả về các khái niệm và các quan hệ của các khái niệm đó nhằm mục đích thể hiện một góc nhìn về thế giới. Trên miền ứng dụng khác của khoa học, một Ontology bao gồm tập các từ vựng cơ bản hay một tài nguyên trên một miền lĩnh vực cụ thể, nhờ đó những nhà nghiên cứu có thể lưu trữ, quản lý và trao đổi tri thức cho nhau theo một cách tiện lợi nhất.

Hiện tại tồn tại nhiều khái niệm về Ontology với nội dung rất đa dạng và phong phú. Một định nghĩa ontology mang tính khái quát và được sử dụng khá phổ biến do Kincho H. Law và cộng sự đưa ra: “Ontology là biểu hiện một tập các khái niệm (đối tượng), trong một miền cụ thể và những mối quan hệ giữa các khái niệm này”.

Các thành phần chính của Ontology là: Lớp (Class), thuộc tính (Property), cá thể (Individual). Lớp (class) là một tập các thực thể, được mô tả logic đề định nghĩa các đối tượng của lớp; lớp được xây dựng theo cấu trúc phân cấp cha con như là một sự phân loại các đối tượng. Thuộc tính (Property) thể hiện quan hệ nhị phân của các cá thể (quan hệ giữa hai cá thể) như liên kết hai thực thể với nhau. Cá thể (individual) hay còn gọi là “thể hiện”. Đây được xem là thể hiện của một lớp, làm rõ hơn về lớp đó và có thể được hiểu là một đối tương nào đó trong tự nhiên. Hình 1 chỉ dẫn một bộ phận của một ontology về thời tiết.

WinOntology

Hình 1: Ví dụ Ontology mô tả về hiện tượng thời tiết “Gió” (wind) của dự án NextGen Network Enabled Weather (NNEW)