FANDOM


Ngữ dụng: mối quan hệ giữa đơn vị ngôn ngữ với mục đích sử dụng của đơn vị đó. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ (contextofuse). Ngữ dụng như vậy nghiên cứu việc ngôn ngữ được dùng để nói về người và vật như thế nào.