FANDOM


Tiền xử lý dữ liệu, xử lý sơ bộ văn bản: xóa bỏ những kí tự, những mã điều khiển, những vùng không cần thiết cho hệ thống gồm: tách đoạn/câu/từ (paragraph/sentence/word segmentation), làm sạch (cleaning), tích hợp (integreation), chuyển đổi (transformation), giảm số chiều (reduction).

Etl-input-output