FANDOM


Phân tích quan điểm: sử dụng các kĩ thuật NLP để rút trích thông tin chủ quan của người dùng từ một câu nói hay một văn bản. Đây cũng là kĩ thuật khai thác ý kiến người dùng xem họ đang có thái độ tích cực hay tiêu cực về sản phẩm của công ty.

Sentiment-analysis