FANDOM


Danh sách tên riêng người Việt dùng cho các ứng dụng Nhận dạng thực thể có tên (NER).

Ái	 
Ấm	Male	 
An	Male	 
Án	Male	 
Anh	 
Ánh	 
Ân	Male	 
Ấn	Male	 
Ẩn	Male	 
Ấp	Male	 
Ất	Male	 
Âu	Male	 
Ấu	Male	 
Ba	 
Bá	Male	 
Bạ	Male	 
Bạc	Male	 
Bách	Male	 
Bạch	Male	 
Bái	Male	 
Bài	Male	 
Ban	Male	 
Bản	Male	 
Bàng	Male	 
Bảng	Male	 
Báo	Male	 
Bào	Male	 
Bảo	Male	 
Bạt	Male	 
Báu	Male	 
Bắc	Male	 
Bằng	Male	 
Bặt	Male	 
Bân	Male	 
Bật	Male	 
Bến	Male	 
Bền	Male	 
Bi	Male	 
Bích	 
Biên	Male	 
Biền	Male	 
Biện	Male	 
Biểu	Male	 
Bính	Male	 
Bình	Male	 
Bố	Male	 
Bổ	Male	 
Bộ	Male	 
Bốc	Male	 
Bộc	Male	 
Bôi	Male	 
Bối	Male	 
Bồi	Male	 
Bội	Male	 
Bôn	Male	 
Bốn	Male	 
Bổn	Male	 
Bông	 
Bồng	Male	 
Bổng	Male	 
Bột	Male	 
Bùi	Male	 
Buông	Male	 
Bút	Male	 
Bưng	Male	 
Bưu	Male	 
Ca	Male	 
Cai	Male	 
Cam	 
Can	Male	 
Canh	Male	 
Cảnh	Male	 
Cán	Male	 
Cao	Male	 
Cảo	Male	 
Cát	Male	 
Căn	Male	 
Cầm	Female	 
Cẩm	 
Cần	Male	 
Cẩn	Male	 
Cận	Male	 
Cật	Male	 
Câu	Male	 
Cầu	Male	 
Chanh	 
Chánh	Male	 
Chăm	Male	 
Châm	 
Chân	Male	 
Chấn	Male	 
Chẩn	Male	 
Chấp	Male	 
Chất	Male	 
Châu	 
Chế	 
Chi	 
Chí	Male	 
Chỉ	Male	 
Chiêm	Male	 
Chiếm	Male	 
Chiến	Male	 
Chiêu	Male	 
Chiếu	Male	 
Chinh	Male	 
Chính	Male	 
Chình	Male	 
Chỉnh	Male	 
Chu	Male	 
Chú	Male	 
Chủ	Male	 
Chúa	Male	 
Chúc	Male	 
Chung	Male	 
Chủng	Male	 
Chuyên	Male	 
Chuyển	Male	 
Chư	Male	 
Chử	Male	 
Chức	Male	 
Chước	Male	 
Chương	Male	 
Chưởng	 
Cổ	Male	 
Côn	Male	 
Cổn	Male	 
Công	Male	 
Cống	Male	 
Cơ	Male	 
Cú	Male	 
Cù	Male	 
Cúc	 
Cung	Male	 
Củng	Male	 
Cư	Male	 
Cứ	Male	 
Cừ	Male	 
Cử	Male	 
Cự	Male	 
Cương	Male	 
Cường	Male	 
Cửu	Male	 
Cữu	Male	 
Cựu	Male	 
Danh	 
Dao	Male	 
Dân	Male	 
Dần	Male	 
Dẫn	Male	 
Dật	Male	 
Di	Male	 
Dị	Male	 
Dịch	Male	 
Diêm	Male	 
Diễm	 
Diệm	Male	 
Diếp	Male	 
Diệp	 
Diệu	 
Dinh	 
Dĩnh	Male	 
Do	Male	 
Doãn	Male	 
Doanh	 
Du	Male	 
Dũ	Male	 
Dụ	Male	 
Duật	Male	 
Dục	Male	 
Duệ	Male	 
Dung	 
Dũng	Male	 
Dụng	Male	 
Duy	 
Duyên	Female	 
Duyệt	Male	 
Dư	Male	 
Dự	Male	 
Dực	Male	 
Dược	Male	 
Dương	Male	 
Dưỡng	Male	 
Ðạc	Male	 
Ðãi	Male	 
Ðại	Male	 
Ðam	Male	 
Ðàm	Male	 
Ðảm	Male	 
Ðạm	Male	 
Ðan	Male	 
Ðán	Male	 
Ðàn	Male	 
Ðản	Male	 
Ðào	 
Ðang	Male	 
Ðàng	Male	 
Ðảng	Male	 
Ðào	 
Ðảo	Male	 
Ðạo	Male	 
Ðạt	Male	 
Ðắc	Male	 
Ðăng	Male	 
Ðằng	Male	 
Ðẳng	Male	 
Ðẩu	Male	 
Ðậu	 
Ðể	Male	 
Ðệ	Male	 
Ðiềm	Male	 
Ðiền	Male	 
Ðiệp	Male	 
Ðiều	Male	 
Ðiểu	Male	 
Ðinh	Male	 
Ðính	Male	 
Ðình	Male	 
Ðỉnh	Male	 
Ðĩnh	Male	 
Ðịnh	Male	 
Ðoá	Male	 
Ðoài	Male	 
Ðoái	Male	 
Ðoan	Male	 
Ðoàn	Male	 
Ðô	Male	 
Ðổ	Male	 
Ðộ	Male	 
Ðốc	Male	 
Ðối	Male	 
Ðôn	Male	 
Ðông	 
Ðồng	Male	 
Ðổng	Male	 
Ðới	Male	 
Ðơn	Male	 
Ðủ	Male	 
Ðức	Male	 
Ðược	Male	 
Ðương	Male	 
Ðường	Male	 
Em	Female	 
Gia	Male	 
Giá	Male	 
Giả	Male	 
Giác	Male	 
Giai	Male	 
Giải	Male	 
Giám	Male	 
Gián	Male	 
Giản	Male	 
Giang	 
Giảng	Male	 
Giao	 
Giáo	Male	 
Giáp	Male	 
Giàu	Male	 
Giới	Male	 
Giũ	Male	 
Hà	Male	 
Hạ	 
Hạc	Male	 
Hách	Male	 
Hai	 
Hài	Male	 
Hải	Male	 
Hàm	Male	 
Hán	Male	 
Hàn	Male	 
Hãn	Male	 
Hạn	Male	 
Hạng	Male	 
Hanh	Male	 
Hành	Male	 
Hạnh	 
Hào	Male	 
Hảo	 
Hạo	Male	 
Hạp	Male	 
Hạt	Male	 
Hằng	Female	 
Hân	 
Hậu	Male	 
Hiến	Male	 
Hiền	 
Hiển	Male	 
Hiệp	Male	 
Hiệt	Male	 
Hiếu	 
Hiểu	Male	 
Hiệu	Male	 
Hinh	Male	 
Hoa	Female	 
Hoá	Male	 
Hoà	 
Hoạch	Male	 
Hoài	 
Hoán	Male	 
Hoàn	Male	 
Hoàng	Male	 
Hoành	Male	 
Hoạnh	Male	 
Học	Male	 
Hoạt	Male	 
Hồ	Male	 
Hổ	Male	 
Hộ	Male	 
Hối	Male	 
Hồi	 
Hội	Male	 
Hồng	Female	 
Hợp	Male	 
Huân	Male	 
Huấn	Male	 
Huề	Male	 
Huệ	Female	 
Hùng	Male	 
Huy	Male	 
Huyên	Male	 
Huyến	Male	 
Huyền	 
Huyện	Male	 
Huynh	Male	 
Huỳnh	Male	 
Hứa	Male	 
Hưng	Male	 
Hương	 
Hướng	Male	 
Hường	Female	 
Hưởng	Male	 
Hưu	Male	 
Hữu	Male	 
Hựu	Male	 
Hy	Male	 
Hỷ	Male	 
Ích	Male	 
Keo	 
Kế	Male	 
Kết	Male	 
Kha	Male	 
Khá	Male	 
Khả	Male	 
Khai	Male	 
Khái	Male	 
Khải	Male	 
Kham	Male	 
Khán	Male	 
Khang	Male	 
Kháng	Male	 
Khảng	Male	 
Khanh	 
Khánh	Male	 
Khảo	Male	 
Khắc	Male	 
Khâm	Male	 
Khẩn	Male	 
Khấp	Male	 
Khâu	Male	 
Khê	 
Khiêm	Male	 
Khiết	Male	 
Khiêu	Male	 
Khinh	Male	 
Khoa	Male	 
Khoá	Male	 
Khoả	Male	 
Khoách	Male	 
Khoái	Male	 
Khoan	Male	 
Khoán	Male	 
Khoát	Male	 
Khôi	Male	 
Khôn	Male	 
Khổng	Male	 
Khu	Male	 
Khúc	Male	 
Khuê	 
Khuông	Male	 
Khuyến	Male	 
Khuyết	Male	 
Khuynh	Male	 
Khương	Male	 
Khưu	Male	 
Kiêm	Male	 
Kiểm	Male	 
Kiệm	Male	 
Kiên	Male	 
Kiện	Male	 
Kiệt	Male	 
Kiều	Male	 
Kim	 
Kinh	Male	 
Kính	Male	 
Kỉnh	Male	 
Kỳ	Male	 
Kỷ	Male	 
Kỵ	Male	 
La	Male	 
Lạc	Male	 
Lai	Male	 
Lài	Female	 
Lại	Male	 
Lam	 
Lãm	Male	 
Lan	 
Lang	Male	 
Lãng	Male	 
Lanh	Male	 
Lành	Male	 
Lãnh	Male	 
Lạp	Male	 
Lăng	Male	 
Lâm	Male	 
Lân	Male	 
Lập	Male	 
Lâu	Male	 
Lê	 
Lễ	Male	 
Lệ	Female	 
Lịch	Male	 
Liêm	Male	 
Liên	 
Liễn	Male	 
Liêu	Male	 
Liễu	Female	 
Liệu	Male	 
Linh	 
Loan	 
Long	Male	 
Lô	Male	 
Lộc	Male	 
Lôi	Male	 
Lời	Male	 
Lợi	Male	 
Lụa	 
Luân	Male	 
Luận	Male	 
Luật	Male	 
Lục	Male	 
Luỹ	Male	 
Luyến	Male	 
Luyện	Male	 
Lư	Male	 
Lữ	Male	 
Lực	Male	 
Lược	Male	 
Lương	Male	 
Lượng	Male	 
Lưu	Male	 
Lựu	Female	 
Ly	Male	 
Lý	Male	 
Mai	 
Mại	Male	 
Mãn	Male	 
Mạnh	Male	 
Mão	Male	 
Mạo	Male	 
Mẫn	Male	 
Mầu	 
Mậu	Male	 
Mây	 
Mịch	 
Minh	 
Mít	Male	 
Mộc	Male	 
Mưu	Male	 
Nam	Male	 
Năm	Male	 
Năng	Male	 
Nga	Female	 
Ngạc	Male	 
Ngãi	Male	 
Ngạn	Male	 
Ngân	 
Nghê	Male	 
Nghệ	Male	 
Nghi	Male	 
Nghị	Male	 
Nghĩa	 
Nghiêm	Male	 
Nghiên	Male	 
Nghiệp	Male	 
Nghinh	Male	 
Ngọ	Male	 
Ngoã	Male	 
Ngoan	Female	 
Ngoạn	Male	 
Ngọc	 
Ngô	Male	 
Ngộ	Male	 
Ngôn	Male	 
Ngũ	Male	 
Ngụ	 
Ngung	Male	 
Nguyên	Male	 
Nguyện	 
Nguyệt	Female	 
Ngữ	Male	 
Ngự	 
Nhã	 
Nhạc	Male	 
Nham	Male	 
Nhâm	Male	 
Nhan	Male	 
Nhàn	 
Nhạn	Female	 
Nhậm	Male	 
Nhân	Male	 
Nhẫn	Male	 
Nhất	Male	 
Nhật	Male	 
Nhi	Male	 
Nhĩ	Male	 
Nhiệm	Male	 
Nhiên	Male	 
Nhiếp	Male	 
Nhiêu	Male	 
Nhiễu	Male	 
Nho	Male	 
Nhu	 
Nhuận	Male	 
Nhuệ	Male	 
Nhung	 
Như	 
Nhự	Male	 
Nhưỡng	Male	 
Niêm	Male	 
Niệm	 
Niên	Male	 
Ninh	 
Nội	Male	 
Nông	Male	 
Nữ	Female	 
Nương	Female	 
Oai	Male	 
Oanh	Female	 
Oánh	Male	 
Ơn	Male	 
Phả	Male	 
Phách	Male	 
Phái	Male	 
Phàm	Male	 
Phạm	Male	 
Phan	Male	 
Phán	Male	 
Phát	Male	 
Phấn	 
Phê	Male	 
Phi	Male	 
Phiên	Male	 
Phiến	Male	 
Phiệt	Male	 
Phiêu	Male	 
Phó	Male	 
Phong	Male	 
Phóng	Male	 
Phòng	Male	 
Phô	Male	 
Phổ	Male	 
Phồn	Male	 
Phu	Male	 
Phú	Male	 
Phủ	Male	 
Phụ	Male	 
Phúc	 
Phục	Male	 
Phùng	Male	 
Phụng	 
Phức	Male	 
Phước	Male	 
Phương	 
Phượng	Female	 
Qua	Male	 
Quá	Male	 
Quả	Male	 
Quan	Male	 
Quán	Male	 
Quản	Male	 
Quang	Male	 
Quảng	Male	 
Quân	Male	 
Quận	Male	 
Quế	Male	 
Quốc	Male	 
Quít	Male	 
Quy	Male	 
Quý	Male	 
Quỳ	Male	 
Quyên	Female	 
Quyến	Male	 
Quyền	Male	 
Quyết	Male	 
Quýnh	Male	 
Quỳnh	Female	 
Sách	Male	 
Sám	Male	 
San	Male	 
Sang	Male	 
Sáng	Male	 
Sanh	Male	 
Sảnh	Male	 
Sao	 
Sát	Male	 
Sắc	Male	 
Sâm	Male	 
Sinh	 
Sĩ	Male	 
Siêu	Male	 
Sinh	 
Sính	Male	 
Soạn	Male	 
Song	Male	 
Sở	Male	 
Sơn	Male	 
Sung	Male	 
Sử	Male	 
Sứ	Male	 
Sự	Male	 
Sương	Female	 
Sửu	Male	 
Tá	Male	 
Tạ	Male	 
Tác	Male	 
Tài	Male	 
Tác	Male	 
Tam	Male	 
Tám	 
Tạo	Male	 
Tăng	Male	 
Tâm	 
Tầm	Male	 
Tân	Male	 
Tấn	Male	 
Tần	Female	 
Tập	Male	 
Tất	Male	 
Tây	Male	 
Tế	Male	 
Thạch	Male	 
Thaí	Male	 
Thảng	Male	 
Thanh	 
Thành	Male	 
Thạnh	Male	 
Thao	Male	 
Thảo	 
Thăng	Male	 
Thắng	Male	 
Thân	Male	 
Thận	Male	 
Thập	Male	 
Thâu	Male	 
Thế	Male	 
Thể	 
Thi	 
Thí	 
Thì	Male	 
Thị	 
Thích	Male	 
Thiên	Male	 
Thiện	Male	 
Thiệp	Male	 
Thiết	Male	 
Thinh	Male	 
Thịnh	Male	 
Thọ	Male	 
Thoa	Female	 
Thoả	 
Thoại	Male	 
Thoàn	Male	 
Thôi	Male	 
Thông	Male	 
Thống	Male	 
Thời	Male	 
Thu	 
Thủ	Male	 
Thụ	Male	 
Thuấn	Male	 
Thuần	Male	 
Thuận	 
Thuật	Male	 
Thúc	Male	 
Thục	Male	 
Thuý	Female	 
Thuỳ	Female	 
Thuỷ	Female	 
Thuỵ	Male	 
Thuyên	Male	 
Thuyết	Male	 
Thư	 
Thứ	Male	 
Thừa	Male	 
Thức	Male	 
Thực	Male	 
Thước	Male	 
Thược	Male	 
Thương	 
Thường	Male	 
Thưởng	Male	 
Thượng	Male	 
Thy	Female	 
Tích	Male	 
Tiêm	Male	 
Tiềm	Male	 
Tiên	 
Tiến	Male	 
Tiển	Male	 
Tiễn	Male	 
Tiếp	Male	 
Tiết	Male	 
Tiêu	Male	 
Tiếu	Male	 
Tín	Male	 
Tinh	Male	 
Tính	Male	 
Tình	Male	 
Tỉnh	Male	 
Tĩnh	Male	 
Toa	Male	 
Toả	Male	 
Toại	Male	 
Toan	Male	 
Toán	Male	 
Toàn	Male	 
Toản	Male	 
Toát	Male	 
Tòng	Male	 
Tô	Male	 
Tố	 
Tộ	Male	 
Tổ	Male	 
Tôn	Male	 
Tồn	Male	 
Tống	Male	 
Tốt	Male	 
Trà	Male	 
Trác	Male	 
Trạc	Male	 
Trạch	Male	 
Trai	Male	 
Trang	 
Tráng	Male	 
Tràng	Male	 
Trạng	Male	 
Trát	Male	 
Trắc	Male	 
Trâm	 
Trầm	Male	 
Trân	 
Trấn	Male	 
Trần	Male	 
Tri	Male	 
Trí	Male	 
Trì	Male	 
Trị	Male	 
Trích	Male	 
Triêm	Male	 
Triển	Male	 
Triết	Male	 
Triều	Male	 
Triệu	Male	 
Trinh	Female	 
Trình	Male	 
Trịnh	Male	 
Trọng	Male	 
Trợ	Male	 
Trụ	Male	 
Truật	Male	 
Trúc	 
Trung	Male	 
Truyền	Male	 
Trữ	Male	 
Trứ	Male	 
Trực	Male	 
Trưng	Male	 
Trừng	Male	 
Trước	Male	 
Trương	Male	 
Trường	Male	 
Trưởng	Male	 
Tú	 
Tuân	Male	 
Tuấn	Male	 
Tuần	Male	 
Túc	Male	 
Tuế	Male	 
Tuệ	Male	 
Tung	Male	 
Tùng	Male	 
Tụng	Male	 
Tuy	Male	 
Tuý	 
Tuỵ	Male	 
Tuyên	Male	 
Tuyến	 
Tuyền	Female	 
Tuyển	Male	 
Tuyết	Female	 
Tư	Male	 
Tứ	Male	 
Từ	Male	 
Tự	Male	 
Tước	Male	 
Tương	Male	 
Tường	Male	 
Tưởng	Male	 
Tửu	Male	 
Tựu	Male	 
Ty	Male	 
Tý	Male	 
Tỵ	Male	 
Uẩn	Male	 
Uy	Male	 
Uỷ	Male	 
Uyên	Female	 
Uyển	Female	 
ƯÔng	Male	 
Ưu	Male	 
Vang	Male	 
Văn	 
Vân	 
Vệ	Male	 
Vị	Male	 
Viên	Male	 
Viễn	Male	 
Viện	Male	 
Việt	Male	 
Vinh	 
Vĩnh	Male	 
Vịnh	Male	 
Võ	Male	 
Vọng	Male	 
Vũ	Male	 
Vui	 
Vỹ	Male	 
Vương	Male	 
Vượng	Male	 
Xa	Male	 
Xá	Male	 
Xoài	Male	 
Xuân	 
Xuyên	Male	 
Xuyến	Female	 
Xương	Male	 
Xướng	Male	 
Yêm	Male	 
Yểm	Male	 
Yên	Male	 
Yến	Female