FANDOM


Kết quả tự báo cáo

Method Author Year P (%) R (%) F1 (%)
UETsegmenter Nguyen Tuan Phong 2016 98.77 98.87 98.82
Vitk Le Hong Phuong 2016 97
pyvi Tran Viet Trung 2016 97.8
VCCorp VCCorp System 2016 98.8
Roy_VnTokenizer Anindya Roy 2014 92.4
Đông Du Luu Tuan Anh [1] 2013 98
vnTokenizer Le Hong Phuong [2] 2009 95 96 96
JVnSegmenter CT Nguyen, XH Phan 2007 92.4
Vương Quốc Bình 2017 99.34 99.34 99.34

Tham khảo

  1. Lưu Tuấn Anh, Yamamoto Kazuhide. Ứng dụng phương pháp Pointwise vào bài toán tách từ cho tiếng Việt.
  2. Le, H.-P., Nguyen, M.-H. T., Roussanaly, A., & Ho, T.-V. (2008). A Hybrid Approach to Word Segmentation of Vietnamese Texts. Language and Automata Theory and Applications, 240.