FANDOM


Mạng từ (WordNet) là một cơ sở dữ liệu về từ trong đó các từ được nhóm lại thành các loạt đồng nghĩa; các loạt đồng nghĩa được gắn kết với nhau nhờ các quan hệ ngữ nghĩa. Mạng từ là một loại từ điển có tính trực quan cao. Quan trọng hơn, mạng từ có thể được sử dụng để phân tích tự động văn bản, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác,... 

Mạng từ đầu tiên trên thế giới được phát triển cho tiếng Anh tại đại học Princeton, Mỹ. Cho đến nay đã có nhiều mạng từ khác như: Mạng từ các ngôn ngữ châu Âu, mạng từ tiếng Nhật, mạng từ tiếng Thái,...